Radius Performance Management
"Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand."

Proces en organisatie

We stellen kritische vragen. Dragen processen en processtappen voldoende bij aan de waarde voor de klant? Is uw organisatie in staat om die operationele processen te sturen en te optimaliseren?

We ondersteunen het management op het vlak van:

Procesoptimalisatie

We onderzoeken eerst hoe de processen in uw onderneming gestructureerd zijn.
Hoe pakken we dat aan?

 • De belangrijkste focus is:
  • op realisatie van toegevoegde waarde in het proces
  • op initiatieven met het hoogste rendement
  • op ingrepen waarvoor geen (of kleine) ICT-investeringen nodig zijn
 • We gebruiken moderne en beproefde instrumenten (zoals simulatiemodellen).
 • Onze basis is Lean.
 • We gebruiken specifieke technieken van Six Sigma en Theory of Constraints.
 • We laten managers en medewerkers participeren in het analyseren en optimaliseren van processen.

Organisatievorm

Om de efficiëntie te verhogen, kijken we niet alleen naar de processtappen (volgorde, toegevoegde waarde, etc.), maar ook naar de manier waarop de activiteiten in de afdeling georganiseerd zijn. We bekijken de structuur op hoofdniveau (afdeling, teams, etc.) en op microniveau (ordening van takenpakketten per medewerker).

Een belangrijke en vaak onderschatte mogelijkheid voor kostenreductie zit in de toewijzing van taken aan functiegroepen. Het kan lonend zijn om een proces te splitsen in "volumetaken" en "kennistaken". Dure medewerkers kunnen dan ingezet worden waar hun toegevoegde waarde het hoogst is. We voeren procesverbeteringen uit en hebben een scherp oog voor de organisatiekundige vraagstukken in uw onderneming.

We ondersteunen u bij het bepalen en implementeren van optimale organisatievormen. Daarbij houden we rekening met verschillende factoren:

 • Complexiteit van processen
 • Bulkwerk versus gespecialiseerde taken
 • Vereiste kennisniveau van de medewerkers
 • Loonschalen
 • Motivatie van medewerkers
 • Leercurve
 • Capaciteitsplanning
 • Span of control van managers

Capaciteitsmanagement

Een andere hefboom is de inzet van beschikbare FTE in functie van reëel te verwerken volumes. We houden hierbij rekening met volumewisselingen. Er kan onder andere gewerkt worden aan:

 • Percentage productieve uren per FTE en op de totale bezetting
 • Opvang van de variatie in de instroom
 • Opvang wisselingen bezettingsniveau (vakantie)
 • Vergroten inzetbaarheid medewerkers (kennisbreedte, cultuur van teamoverschrijdende verantwoordelijkheid, etc.)
 

Contacteer ons

Radius Performance Management

South Mirrors
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
T +32(0)3 244 18 87
F +32(0)3 248 84 49
info@radius-pm.com

Workload Calculator

Bereken zelf de noden van je bedrijf

gratis doorlichting
gratis workshops
assumpties i.v.m. de calculator
inhoudelijk